1
1

undefined

Najnowsze aktualności / Wszystkie aktualności

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w Kolarstwie Przełajowym Słubice 2017

| Aktualności | No Comments

29 grudnia zakoń­czyły się w Koś­cie­li­sku Mistrzo­stwa Polski w bia­thlo­nie. Roze­grano następujące kon­ku­ren­cje — szta­fety mie­szane, super mikst i sprinty kobiet i mę­żczy­zna. Dwa złote me­dale wy­wal­czył zawo­dnik na­szego klubu BLKS Ży­wiec Grzegorz Guzik…

11 medali zdobyli zawodnicy z naszych klubów na 80. Mistrzostwach Polski w Kolarstwie Przełajowym

| Aktualności | No Comments

Gospodarzem jubi­le­u­szo­wych 80. Mi­strzostw Pol­ski w Kolar­stwie Prze­ła­jo­wym, które od­były się w dniach 7-8 sty­cznia, był klub na­szego Zrze­sze­nia LKK LUKS Sła­wno. Mi­strzo­stwa od­były się w ark­ty­cznych wa­run­kach — za­wod­niczki i za­wo­dnicy ry­wa­li­zo­wali przy…

Nagroda im. Eugeniusza Pietrasika dla Szymona Sajnoka GKS Cartusia Kartuzy

| Aktualności | No Comments

9 stycznia w ­Cen­trum Olim­pij­skim PKOl w ­War­sza­wie od­było się Spot­ka­nie Ro­dziny Olim­pij­skiej 2017. W­spot­ka­niu uczest­ni­czył m.in.: Pre­zy­denta RP An­drzej Duda wraz z ­mał­żonką, Mini­ster Spor­tu i­ Tu­rys­tyki Wi­told Bańka,…

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w Kolarstwie Przełajowym Słubice 2017

| Aktualności | No Comments

14 i 15 sty­cznia, w parku komu­nal­nym za Słu­bi­ckim Oś­rod­kiem Sportu i Rekre­acji od­były się dwie ważne im­prezy po­pu­lar­nych „błot­nia­ków” — Fi­nał XI Edy­cji Pu­charu Pol­ski oraz Mi­strzostw Kra­jo­wego Zrze­sze­nia LZS. Blisko 150…

Znowu sypnęło medalami w kolarstwie szosowym

| Aktualności | No Comments

W Godzieszach Wielkich od­były się Mi­strzo­stwa Pol­ski w je­ździe dwój­kami na czas (30 wrze­śnia) oraz w je­ździe dru­ży­no­wej na czas (2 pa­ździer­nika). Star­to­wała elita, mło­dzie­żowcy, ju­nio­rzy i ju­nio­rzy mło­dsi — ko­biety i mę­czy­źni. Za­wo­dnicy z klu­bów…

Brązowy medal Joanny Rząsy ma MŚ Field w kategorii łuk klasyczny

| Aktualności | No Comments

W Dublinie od 26 wrze­śnia do 2 paź­dzier­nika od­by­wały się Mi­strzo­stwa Świata Field (łu­czni­ctwo po­lowe) w łu­kach kla­syc­znych, blo­czko­wych i go­łych. Po raz pier­wszy w hi­storii pol­skiego łu­czni­ctwa medal w tych mi­strzo­stwach zdo­była pol­ska za­wo­dni­czka…

Ogólnopolskie Masowe Biegi Przełajowe Zrzeszenia LZS w Wolborzu

| Aktualności | No Comments

Po raz dwu­dzie­sty pier­wszy 1 paź­dzier­nika w Wol­bo­rzu od­były się Ogól­no­pol­skie Ma­sowe Biegi Prze­ła­jowe Zrze­sze­nia LZS. W bie­gach wzięło udział pra­wie 800 za­wo­dni­ków z 9 wo­je­wództw, w tym wielu me­dalistów i re­pre­zen­tan­tów kraju. Ro­ze­grano 16…

Rusza zawodowa Krajowa Liga Zapaśnicza z udziałem AKS Białogard i AKS Wrestling Team Piotrków Trybunalski

| Aktualności | No Comments

2 listopada 2016 roku ru­szy pier­wsza ko­lejka za­wo­do­wej Kra­jo­wej Ligi Za­pa­śni­czej (KLZ). Na star­cie sta­nie sześć ze­spo­łów. Dwa z nich to kluby na­szego Zrze­sze­nia: AKS Bia­ło­gard i AKS Wrest­ling Team Piotr­ków Try­bu­nal­ski….

Piłkarska Kadra Czeka
PKC LZS to ponad 70 imprez finałowych, od wojewódzkich to finału ogólnopolskiego. To wydarzenie z ponad 30-letnią tradycją.
W każdym finale ogólnopolskim uczestniczy 16 zespołów z każdego województwa. Finały odbywają się na nowoczesnych stadionach.

       logo-PZZ_partner   main_26_logo_PZL_partner    pzpc_partnerlogo_PZLA_partner  logo_pzk_pcartner pobrane